டி.என்.பி.எஸ்.சி குழு II & II ஏ (ஒருங்கிணைந்த முதல்நிலை மாதிரி தேர்வு அட்டவணை-2021 (புதிய டி.என்.பி.எஸ்.சி பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில்)

Dear TNPSC aspirants, TNPSC (Tamil Nadu Public Service Commission) has merged the TNPSC Group II Exam and TNPSC Group II A Exam into a single Exam.

The TNPSC Combined Civil Services Examination II (Group II and II A) is slated to happen in the month of May 2021.

The TNPSC Group II Exam 2021 is one of the most expected exams of the year and students will have to start their preparation for the exam at the earliest as the competition would be higher than any other year due to low exams during the Pandemic. Many students would be vying for the coveted Government jobs and it is prudent to begin preparing as soon as possible.

TNPSC has also introduced a new syllabus for the upcoming TNPSC Combined Civil Services Examination II (Group I and II A) Exam 2021, which will have Tamil as a predominant subject. The syllabus changes was a complete changeover and we have come up with mock tests based on the updated syllabus with questions that would test your effectual preparation and detailed explanations to all the questions, which would bolster your preparation further to help achieve your dream job.

Our ASPIRANT IAS ACADEMY Institute is all set to provide 30 Online Mock Exams with all new updated TNPSC Group 2 syllabus and Exam pattern.

This contains 22 Subject-wise Tests, 3 Revision Tests, 3 Full-length Mock Tests for the upcoming TNPSC Group II 2021 Exam. Test Questions will be available in both Tamil & English.

The mock tests for the TNPSC Group 2 will start on 18 April 2021.

Check for TNPSC Group II 2021 Test Series Schedule

All the Best for your TNPSC Group II 2021 Examination Preparation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *