Current Affairs Quiz – 29 May 2023

3
Created on By Aspirant IAS Academy

Current Affairs Quiz – 29 May 2023

1 / 10

Which country has proposed the ‘G20 High-Level Principles on Hydrogen’?

எந்த நாடு ஹைட்ரஜனில் ஜி20 உயர்மட்டக் கொள்கைகளை முன்மொழிந்துள்ளது?

2 / 10

Which institution released the ‘Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water-related hazards’?

வானிலை, தட்பவெப்பநிலை மற்றும் நீர் தொடர்பான அபாயங்களால் ஏற்படும் இறப்பு மற்றும் பொருளாதார இழப்புகளின் அட்லஸை எந்த நிறுவனம் வெளியிட்டது?

3 / 10

Which institution released the report titled “Thriving: Making Cities Green, Resilient, and Inclusive in a Changing Climate”?

எந்த நிறுவனம் "செழித்தோங்கும்: நகரங்களை பசுமையான, நெகிழ்ச்சியான மற்றும் மாற்றும் காலநிலையில் உள்ளடக்கியது" என்ற தலைப்பில் அறிக்கையை வெளியிட்டது?

4 / 10

Which country announced the ‘12-point development plan for the Pacific Island nations’?

‘பசிபிக் தீவு நாடுகளுக்கான 12 அம்ச மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை’ எந்த நாடு அறிவித்தது?

5 / 10

Colorado River flows through which country?

கொலராடோ ஆறு எந்த நாட்டின் வழியாக பாய்கிறது?

6 / 10

Which of the following statements is correct regarding the term “Bench Hunting”?

"பெஞ்ச் வேட்டை" என்ற சொல்லைப் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?

7 / 10

With reference to the “State of the Global Climate Report 2022” consider the following statements:
1. It provides scientific evidence of the changing climate and its impact on global weather patterns, ecosystems, and human societies.
2.As per the report, the levels of three major greenhouse gases (carbon dioxide, methane and nitrous oxide) have decreased.
3.As per the report, the global mean sea level continued to rise in 2022..
Which of the statements given above are correct?

"உலகளாவிய காலநிலை அறிக்கை 2022" பற்றிய குறிப்புடன் பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்:

  1. இது மாறிவரும் காலநிலை மற்றும் உலகளாவிய வானிலை முறைகள், சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும் மனித சமூகங்களில் அதன் தாக்கம் பற்றிய அறிவியல் ஆதாரங்களை வழங்குகிறது.

2.அறிக்கையின்படி, மூன்று முக்கிய பசுமை இல்ல வாயுக்களின் (கார்பன் டை ஆக்சைடு, மீத்தேன் மற்றும் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு) அளவுகள் குறைந்துள்ளன.

3.அறிக்கையின்படி, உலகளாவிய சராசரி கடல் மட்டம் 2022 இல் தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்தது.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது?

8 / 10

Consider the following statements with respect to “Digital Personal Data Protection Bill 2022”::
1. The bill envisages a Data Protection Board of India whose members will be appointed and removed based on rules created unilaterally by the Centre.
2. The Data Protection Board will conduct inquiries related to the violation of data privacy and exercise the powers of a civil court without being obligated to have a judicial member.
Select the correct answer from the code given below:

“டிஜிட்டல் தனிநபர் தரவுப் பாதுகாப்பு மசோதா 2022” தொடர்பாக பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்::

  1. மத்திய அரசு ஒருதலைப்பட்சமாக உருவாக்கப்பட்ட விதிகளின் அடிப்படையில் உறுப்பினர்களை நியமனம் செய்து நீக்கப்படும் இந்திய தரவுப் பாதுகாப்பு வாரியத்தை இந்த மசோதா எதிர்பார்க்கிறது.
  2. தரவு பாதுகாப்பு வாரியம் தரவு தனியுரிமை மீறல் தொடர்பான விசாரணைகளை நடத்தும் மற்றும் ஒரு நீதித்துறை உறுப்பினரைக் கொண்டிருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லாமல் ஒரு சிவில் நீதிமன்றத்தின் அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தும்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

9 / 10

Consider the following statements with respect to “Methane”::
1. Methane is responsible for around 30% of the rise in global temperatures since the Industrial Revolution.
2. Coal bed methane is the methane produced during the coal formation process, which gets trapped on the surface of the coal in tiny pores and fractures.
3. In India, there are no effective policies targeting methane emissions from rice cultivation and biomass burning..
Which of the statements given above are correct?

"மீத்தேன்" தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்::

  1. தொழில்துறை புரட்சிக்குப் பிறகு உலக வெப்பநிலையில் ஏறக்குறைய 30% அதிகரிப்புக்கு மீத்தேன் காரணமாகும்.
  2. நிலக்கரி படுக்கை மீத்தேன் என்பது நிலக்கரி உருவாகும் செயல்பாட்டின் போது உற்பத்தி செய்யப்படும் மீத்தேன் ஆகும், இது நிலக்கரியின் மேற்பரப்பில் சிறிய துளைகள் மற்றும் எலும்பு முறிவுகளில் சிக்கிக் கொள்கிறது.
  3. இந்தியாவில், நெல் சாகுபடி மற்றும் பயோமாஸ் எரிப்பதில் இருந்து மீத்தேன் வெளியேற்றத்தை இலக்காகக் கொண்ட பயனுள்ள கொள்கைகள் எதுவும் இல்லை.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது?

10 / 10

With reference to Electronic Cigarettes Act 2019, consider the following statements:
1. The act defines electronic cigarettes (e-cigarettes) as electronic devices that heat a substance, which may contain nicotine and other chemicals, to create vapour for inhalation.
2. The Act prohibits the production, manufacture, import, export, transport, sale, distribution and advertisement of e-cigarettes in India.
3. The Act permits individual to use any place for the storage of the stock of e-cigarettes.
Which of the statements given above are correct?

எலக்ட்ரானிக் சிகரெட் சட்டம் 2019 ஐப் பொறுத்தவரை, பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்:

  1. எலக்ட்ரானிக் சிகரெட்டுகள் (இ-சிகரெட்டுகள்) உள்ளிழுக்க நீராவியை உருவாக்க நிகோடின் மற்றும் பிற இரசாயனங்கள் கொண்ட ஒரு பொருளை சூடாக்கும் மின்னணு சாதனங்கள் என சட்டம் வரையறுக்கிறது.
  2. இந்தியாவில் இ-சிகரெட்டுகளின் உற்பத்தி, உற்பத்தி, இறக்குமதி, ஏற்றுமதி, போக்குவரத்து, விற்பனை, விநியோகம் மற்றும் விளம்பரம் ஆகியவற்றை சட்டம் தடை செய்கிறது.
  3. இ-சிகரெட்டுகளின் இருப்புக்களை சேமிப்பதற்காக தனிநபர் எந்த இடத்தையும் பயன்படுத்த சட்டம் அனுமதிக்கிறது.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது?

Your score is

The average score is 63%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *