Current Affairs Quiz – 05 June 2023

5
Created on By Aspirant IAS Academy

Current Affairs Quiz – 05 June 2023

1 / 10

Which of the following is symbolized by the Nandi Bull present at the top of Sengol?

செங்கோலின் உச்சியில் இருக்கும் நந்தி காளை பின்வருவனவற்றில் எதைக் குறிக்கிறது?

2 / 10

Table of Contents

Consider the following statements with reference to the Vande Bharat Trains:
1. These are self-propelled train that doesn’t require an engine.
2.The Vande Bharat trains are manufactured in Germany.
3.The train has GPS-based passenger information system.
Which of the statements given above are correct?

வந்தே பாரத் ரயில்களைப் பற்றிய பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்:

 1. இவை எஞ்சின் தேவையில்லாத சுயமாக இயக்கப்படும் ரயில்.

2.வந்தே பாரத் ரயில்கள் ஜெர்மனியில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

 1. ரயிலில் ஜிபிஎஸ் அடிப்படையிலான பயணிகள் தகவல் அமைப்பு உள்ளது.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது?

3 / 10

With reference to Chytridiomycosis (chytrid), consider the following statements:
1. It is a single-celled fungus that enters a skin cell, multiplies, and then breaks back out onto the surface of the animal.
2.This disease is killing frogs worldwide.
3.Asia leads the world in chytrid research.
Which of the statements given above are correct?

கைட்ரிடியோமைகோசிஸ் (கைட்ரிட்) பற்றிய குறிப்புடன், பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்:

 1. இது ஒரு செல் பூஞ்சை ஆகும், இது ஒரு தோல் செல்க்குள் நுழைந்து, பெருகி, பின்னர் விலங்குகளின் மேற்பரப்பில் மீண்டும் உடைகிறது.

2.இந்த நோய் உலகம் முழுவதும் தவளைகளைக் கொன்று வருகிறது.

3.ஆசியா சைட்ரிட் ஆராய்ச்சியில் உலகில் முன்னணியில் உள்ளது.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது?

4 / 10

With reference to City Investments to Innovate, Integrate and Sustain 2.0 (CITIIS 2.0), consider the following statements:
1. It aims to support competitively selected projects, promoting circular economy with focus on integrated waste management at the city level, climate-oriented reform actions at the State level, and institutional strengthening and knowledge dissemination at the National level.
2. CITIIS 2.0 will contribute positively to India’s Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) and Conference of the Parties (COP26) commitments.
3. The program will run for a period of five years.
Which of the statements given above are correct?

2.0 (CITIIS 2.0) ஐ புதுமைப்படுத்த, ஒருங்கிணைத்து மற்றும் நிலைநிறுத்துவதற்கான நகர முதலீடுகளைப் பற்றிய குறிப்புடன், பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்:

 1. போட்டித்தன்மையுடன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திட்டங்களை ஆதரிப்பது, நகர அளவில் ஒருங்கிணைந்த கழிவு மேலாண்மை, மாநில அளவில் காலநிலை சார்ந்த சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மற்றும் தேசிய அளவில் நிறுவனங்களை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் அறிவைப் பரப்புதல் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் வட்டப் பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிப்பதை இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
 2. CITIIS 2.0, இந்தியாவின் உத்தேசித்துள்ள தேசிய அளவில் தீர்மானிக்கப்பட்ட பங்களிப்புகள் (INDCs) மற்றும் கட்சிகளின் மாநாடு (COP26) உறுதிப்பாடுகளுக்கு சாதகமாக பங்களிக்கும்.
 3. இத்திட்டம் ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு இயங்கும்.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது?

5 / 10

With reference to London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) consider the following statements:
1. It is a benchmark interest rate at which major global banks lend to one another in the international interbank market for long-term loans.
2. Rupee is one of the currencies on which LIBOR is based on.
3. The Secured Overnight Financing Rate (SOFR) is a benchmark interest rate for dollar-denominated derivatives and loans that is replacing the London Interbank Offered Rate (LIBOR).
Which of the statements given above is/are correct?

லண்டன் இன்டர்-பேங்க் ஆஃபர்டு ரேட் (LIBOR) தொடர்பாக பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்:

 1. நீண்ட கால கடன்களுக்காக சர்வதேச வங்கிகளுக்கு இடையேயான சந்தையில் முக்கிய உலகளாவிய வங்கிகள் ஒன்றுக்கொன்று கடன் கொடுக்கும் முக்கிய வட்டி விகிதம் இது.
 2. ரூபாய் என்பது LIBOR அடிப்படையிலான நாணயங்களில் ஒன்றாகும்.
 3. பாதுகாப்பான ஓவர்நைட் ஃபைனான்சிங் ரேட் (SOFR) என்பது டாலர் மதிப்பிலான டெரிவேட்டிவ்கள் மற்றும் லண்டன் இன்டர்பேங்க் ஆஃபர்டு ரேட்டை (LIBOR) மாற்றியமைக்கும் வட்டி விகிதமாகும்.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது/சரியானது?

6 / 10

Which of the following statement is correct regarding “Spear Phishing”?

"ஸ்பியர் ஃபிஷிங்" தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?

 

7 / 10

With reference to Glacial Lake Outburst Flood (GLOF) consider the following statements:
1. GLOF is formed due to the advancing of glaciers.
2.GLOFs are generally rapid events.
3. GLOFs result in large downstream river discharges.
Which of the statements given above are correct?

பனிப்பாறை ஏரி வெடிப்பு வெள்ளம் (GLOF) தொடர்பாக பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்:

1.GLOF பனிப்பாறைகள் முன்னேறுவதால் உருவாகிறது.

2.GLOFகள் பொதுவாக விரைவான நிகழ்வுகள்.

 1. GLOFகள் பெரிய கீழ்நிலை ஆற்றில் வெளியேற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது?

8 / 10

With reference to the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) consider the following statements:
1. Medium Enterprises makes up for over 99% of the total estimated number of MSMEs.
2. PM SVANidhi scheme functions with the goal of bringing informal micro enterprises under the formal ambit to help them avail benefits under India’s priority sector lending rules.
Select the correct answer from the code given below:

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் (MSMEகள்) தொடர்பாக பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்:

 1. MSMEகளின் மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட எண்ணிக்கையில் 99% க்கும் மேல் நடுத்தர நிறுவனங்கள் உள்ளன.
 2. PM SVANidhi திட்டம், முறைசாரா சிறு நிறுவனங்களை முறையான வரம்பிற்குள் கொண்டு வருவதன் இலக்குடன், இந்தியாவின் முன்னுரிமைத் துறை கடன் விதிகளின் கீழ் பலன்களைப் பெற உதவும்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீட்டிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

9 / 10

With reference to “Mohenjodaro’s Dancing Girl” consider the following statements:
1. It was discovered by the archaeologist Ernest McKay.
2. Its finding indicates the presence of high art in Harappan society.
3. The bottom part of the girl has been covered by a black covering while the top has been left uncovered.
Which of the statements given above are correct?

"மொஹஞ்சதாரோவின் நடனப் பெண்" பற்றிய குறிப்புடன் பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்:

 1. இது தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர் எர்னஸ்ட் மெக்கே என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
 2. அதன் கண்டுபிடிப்பு ஹரப்பா சமுதாயத்தில் உயர் கலைகள் இருப்பதைக் குறிக்கிறது.
 3. சிறுமியின் கீழ் பகுதி கருப்பு கவரால் மூடப்பட்டிருக்கும் அதே வேளையில் மேல் பகுதி மூடப்படாமல் விடப்பட்டுள்ளது.

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது சரியானது?

10 / 10

Yavana, in the ancient literature, refers to

யவனா, பண்டைய இலக்கியங்களில், குறிப்பிடுகிறது

Your score is

The average score is 36%

0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *